Copyright

Copyright Wood & Gems 2019. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (www.WoodandGems.nl en alle onderliggende pagina’s) als ook op onze social media kanalen aantreft bij Wood & Gems. Dit geld zowel voor consumenten als ook voor bedrijven (voor iedereen dus). We nemen hierin onze rechten serieus en zullen gerechtelijke stappen ondernemen als we merken dat hier toch misbruik van is gemaakt.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Wood & Gems.

Wood & Gems beheert de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website mag altijd. We waarderen het als je ons hiervan op de hoogte brengt.

Close